Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement voor de Hart van Brabantloop 2015 is als volgt:

 

Algemeen

 

1. De Hart van Brabantloop is een jaarlijks terugkerende estafetteloop, gelopen in en rond Tilburg. Er wordt op een eerlijke en sportieve manier gestreden om de winst.

 

2. In de einduitslag worden drie klassementen onderscheiden: het Algemene Klassement, het Bedrijven Klassement en het Studenten Klassement.

 

3. Bij annulering van de Hart van Brabantloop, nadat deze aanvang heeft genomen, kan er door de teams geen aanspraak meer worden gemaakt op restitutie van inschrijfgeld.

 

4. Deelname aan de Hart van Brabantloop is volledig op eigen risico.

 

5. De Hart van Brabantloopcommissie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld  worden voor het zoekraken en/of de beschadiging van persoonlijke bezittingen, noch voor enig opgelopen persoonlijk letsel.

 

6. Alle aan de Hart van Brabantloop deelnemende ploegen verklaren zich bekend met en onderwerpen zich aan dit wedstrijdreglement.

 

Organisatie en bevoegdheden

7. De Hart van Brabantloop kent de volgende officiële organen: Wedstrijdleiding en Hart van Brabantloopcommissie.

8. De wedstrijdleiding is bevoegd om op medische, dan wel andere gronden:

a. Een loper van deelname aan de race uit te sluiten, dan wel uit de race te halen (de loper wordt dan beschouwd als een uitgevallen loper).

b. Een ploeg te diskwalificeren, dan wel uit de race te verwijderen (deze ploeg wordt niet opgenomen in de einduitslag).

 

9. De Hart van Brabantloopcommissie en de wedstrijdleiding behouden zich te allen tijde het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele race af te gelasten.

 

10. De wedstrijdleiding draagt de verantwoordelijkheid voor de einduitslag. De wedstrijdleiding is bevoegd om bij constatering van een overtreding van het wedstrijdreglement een straftijd toe te kennen. De wedstrijdleiding is tevens verantwoordelijk voor de protestafhandeling.

 

11. De wedstrijdleiding is bevoegd om in gevallen waarin geen strafmaat is aangegeven een deelnemer of ploeg straftijd toe te kennen, dan wel te diskwalificeren.

 

12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het verantwoordelijke orgaan.

 

Inrichting wedstrijd

13. De Hart van Brabantloop bestaat uit 15 etappes, verdeeld in 5 damesetappes en 10 herenetappes. Tevens kan een team deelnemen aan de grote lus route bestaand uit 9 etappes, verdeeld in 6 herenetappes en 3 damesetappes.

 

14. Een loper mag zich op een etappe niet anders voortbewegen dan lopend. Indien een deelnemer zich op zijn/haar etappe anders voortbeweegt dan lopend, zal hij/zij bestraft worden. De loper krijgt in dat geval de van toepassing zijnde limiettijd op zijn/haar etappe plus een kwartier straftijd.

 

15. Er zijn drie herstarts; bij het Leijpark, in Oirschot en op de Heuvel in het centrum van Tilburg.

 

16. Tijdens de race wordt gebruik gemaakt van een hes, dat dienst doet als estafette- stokje.

 

17. De wisselpunten zijn duidelijk aangegeven d.m.v. een fuik, wisselpuntpoorten en een personenbus.

 

18. De wisselpunten zijn bemand gedurende de tijd die staat aangegeven in het programmaboekje, tenzij de laatste loper al voor de aangegeven sluitingstijd het wisselpunt is gepasseerd. De volgende loper dient uiterlijk op de aangegeven sluitingstijd te starten.

 

19. Er bestaan verschillende routes voor de lopers, de fietsteams en de volgauto’s. De routes staan beschreven in het programmaboekje en het fietsrouteboekje.

 

20. De bordjes langs de lopersroute dienen slechts ter ondersteuning. De route in het programmaboekje en fietsrouteboekje is dus bepalend. Indien van de in het boekje en de errata beschreven route moet worden afgeweken, zal dit door de organisatie worden aangegeven.

 

Ordebepalingen

21. De wegenverkeerswetten: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven onder alle omstandigheden volledig van kracht.

 

22. Instructies van politie en medewerkers van de Hart van Brabantloop moeten direct en stipt opgevolgd worden. Indien instructies van medewerkers van de Hart van Brabantloop niet worden opgevolgd kan dit per overtreding worden bestraft met een straftijd van 20 minuten op de eindtijd van het team met een maximum van 60 minuten.

 

23. De lopers moeten rechts van de weg blijven lopen én begeleid worden door één fietser tenzij anders wordt aangegeven. Bij constatering van meer dan één fietser van een ploeg op de lopersroute wordt per geconstateerde overtreding van deze regel een straftijd toegekend van 20 minuten op de eindtijd van het team met een maximum van 60 minuten.

 

24. De begeleidende fietser zal geen fietsershes ontvangen en is dus niet verplicht deze te dragen.

 

25. De fietser mag nooit door de fuik, deze moet doorgaans links gepasseerd worden.

 

26. De begeleidende fietsers dienen water bij zich te hebben.

 

27. Ongevallen of ernstige verwondingen moeten direct worden gemeld aan de dichtstbijzijnde medewerker, die dan de dichtstbijzijnde ehbo-er zal waarschuwen.

 

28. Aan voertuigen en motoren van de organisatie, politie, brandweer en ambulances dient onverwijld doorgang verleend te worden.

 

29. Op iedere volgauto moet het Hart van Brabantloopvignet, dat door de organisatie verstrekt wordt, zichtbaar op de voorruit bevestigd worden.

 

30. Vervoer van het ene naar het andere wisselpunt dient langs de daarvoor beschreven routes voor auto’s en fietsteams te geschieden. Voor volgauto’s en fietsteams is de lopersroute verboden. Overtreding wordt bestraft conform artikel 23.

 

31. Als volgauto zijn uitsluitend voertuigen toegestaan die bestuurd mogen worden met rijbewijs B, aanhangers zijn niet toegestaan.

 

32. Voor parkeren moeten de aanwijzingen van de medewerkers opgevolgd worden.

 

Wedstrijdbepalingen

33. Lopers van etappe 1 tot en met 14 zijn verplicht tijdens hun etappe de wedstrijdhes te dragen tot in de fuik na de wisselpuntpoort. Hier eindigt de etappe en wordt de hes overgedragen aan de volgende loper. Lopers van etappe 15 zijn verplicht om een startnummer te dragen. Indien een loper niet aan deze eis voldoet zal hij bestraft worden conform artikel 14.

 

34. De looptijd, de werkelijk gelopen tijd op een etappe, is geldig als de etappe is gelopen en aan de twee voorwaarden zoals genoemd in lid a en b is voldaan. Indien er voor een etappe geen geldige looptijd is, dan krijgt de ploeg op die etappe de limiettijd plus een kwartier straftijd.

 

a. Er moet een geldige registratie zijn van de starttijd en de finishtijd.

Als starttijd kan gelden:

i. De (her)start.

ii. De automatische tijdregistratie of de handmatige tijdregistratie door een wisselpuntploegmedewerker van de finishende loper. De automatische tijdregistratie gaat gepaard met een geluid- en lichtsignaal. De loper dient hier zelf op te letten en - indien dit signaal ontbreekt - onmiddellijk een wisselpuntploegmedewerker te alarmeren. Alleen dan kan alsnog een tijd worden vastgesteld indien de automatische tijdregistratie niet heeft gefunctioneerd. De verantwoordelijkheid voor de registratie ligt bij de loper zelf.

iii. De wisselpuntstart: een door een wisselpuntmedewerker geleide start op een wisselpunt. Dit wordt toegepast indien op de vorige etappe niet (of na de uiterste starttijd) gefinisht wordt. Op ieder wisselpunt geldt een uiterste starttijd. De loper dient dan te starten, ook als de vorige loper nog niet binnen is. De registratie volgens punt 2 geldt dan niet meer als starttijd = de uiterste starttijd. De hes dient door de ploeg te worden nagebracht. Als finishtijd kan gelden: de automatische tijdregistratie of de handmatige tijdregistratie door een wisselpuntploegmedewerker.

b. Er mag geen overtreding zijn gesignaleerd van de bijzondere bepalingen.

 

35. De Hart van Brabantloopcommissie kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een foute registratie van de loper, in het geval deze zijn hesje niet draagt ten tijde van het passeren van de tussenfinish.

 

36. Bij een etappe die eindigt voor een herstart wordt de hes niet in de fuik overgedragen. De volgende etappe begint bij de herstart. De onderstaande bepalingen zijn hierbij van toepassing.

a. De herstarts vinden altijd plaats, ook al is de vorige loper nog niet binnen. Zodra deze binnen is, dient de ploeg ervoor te zorgen dat de hes wordt overgebracht.

b. Bij de herstart op de Heuvel in het centrum van Tilburg dienen de herenlopers zich een half uur voor de starttijd te melden bij de start, zij ontvangen dan hun startnummer. Het lopen zonder oranje hes wordt bestraft conform artikel 14.

 

37. Als een loper zijn of haar etappe voortijdig moet beëindigen, dient dit zo snel mogelijk te worden doorgegeven aan het eerstvolgende wisselpunt. Hier kan de volgende loper gestart worden. De hes dient door de ploeg zelf te worden overgebracht. Indien deze niet meer beschikbaar is, kan men om een reservehes vragen. Tijdtoekenning zal geschieden conform artikel 14 van dit reglement.

 

38. Een uitgevallen, niet gestarte of na de sluiting van het wisselpunt aangekomen loper krijgt de strafmaat conform artikel 14. De volgende loper zal dan door de wisselpuntploeg worden gestart.

 

39. Indien een heer op een damesetappe uitkomt wordt zijn tijd vermenigvuldigd met 1,5. Indien een dame op een herenetappe uitkomt, wordt haar tijd aan de ploeg toegekend. Dit geldt niet op etappe 14 en 15.

 

40. Lopers die moeten wachten voor verkeerslichten, bruggen, voorrangswegen e.d. krijgen geen compensatie voor de verloren tijd.

 

41. Indien van een ploeg meer dan driemaal een loper niet finisht, wordt de totaaltijd van die ploeg buiten mededinging in de einduitslag opgenomen.

 

42. Protesten moeten zo snel mogelijk door de ploegleiders schriftelijk bij de wedstrijdleiding worden ingediend en zullen indien mogelijk bij de herstarts en de finish in behandeling worden genomen. Na de finish worden enkel protesten die voor 19.00 uur ingediend zijn nog op de wedstrijddag in behandeling genomen.

 

43. De gepubliceerde uitslag na de race is voorlopig; tot en met de eerste vrijdag na de loop is het mogelijk om schriftelijk of via e-mail protesten in te dienen bij de Hart van Brabantloopcommissie. De wedstrijdleiding zal hierna zo snel mogelijk de protesten in behandeling nemen en de definitieve uitslag vaststellen.

 

Bijzondere bepalingen

44. Een loper mag pas starten nadat de hes is overgedragen door de finishende loper. Dit artikel is niet van toepassing wanneer de hesoverdracht niet heeft kunnen plaatsvinden.

 

45. Iedere loper mag slechts één etappe lopen voor hetzelfde team.

46. Indien een loper meerdere etappes voor hetzelfde team loopt wordt slechts de eerste als geldig beschouwd. De overige etappes die gelopen zijn door deze loper worden bestraft conform artikel 14.

 

47. Elke etappe mag slechts door één persoon worden gelopen en niet worden opgesplitst. Constatering van overtreding wordt bestraft conform artikel 14.

 

48. Lopers die op eigen gezag de route inkorten, worden bestraft conform artikel 14.

 

49. Artikel 38 is niet van toepassing op etappe 14 en 15. Etappe 14 moet door een dame gelopen worden; etappe 15 door een heer. Indien een ploeg geen dame heeft voor etappe 14 en/of geen heer voor etappe 15, zal deze ploeg op etappe 14 respectievelijk 15 niet mogen starten!

 

Extra bepalingen fietsteams

50. Een team dat zich opgeeft als fietsteam dient met het gehele team (uitgezonderd de loper plus begeleidende fietser) de fietsroute, zoals aangegeven in het fietsrouteboekje, per fiets af te leggen.

 

51. Fietsteams dienen van de route zoals die in het fietsrouteboekje staat aangegeven gebruik te maken.

 

52. Waar de lopersroute en de fietsersroute samenvallen, mogen fietsers de lopers op geen enkele wijze hinderen.

 

Extra bepalingen Studenten Klassement

53. Een team dat zich opgeeft voor het Studenten Klassement dient voor ten minste 10 leden te bestaan uit studenten (studerend op het moment van inschrijving voor de Hart van Brabantloop 2015). Studententeams deelnemend aan de grote lus route dienen voor ten minste 6 leden te bestaan uit studenten (studerend op het moment van inschrijving voor de Hart van Brabantloop 2015).